Ulgi w PIT

doradca podatkowy zdjęcie

Tagi: ulga mieszkaniowa w PIT, ulga mieszkaniowa w rozliczeniu rocznym, stara ulga mieszkaniowa, PIT z ulgą mieszkaniową, podatnik i jego prawo do ulgi mieszkaniowej

Ulga mieszkaniowa w PIT podatnika

Czy podatnikowi przysługują jakiekolwiek preferencje w rozliczeniach rocznych PIT z uwagi na dokonywane przez niego w poprzednim roku remonty lub wydatki związane z mieszkaniem? Kto skorzysta w swoim PIT z ulgi mieszkaniowej?


Podatnik składa PIT z ulgą mieszkaniową

zdjęcie mieszkania

Niektóre ulgi podatkowe w Polsce są skutecznie wykorzystywane przez podatników, choć na próżno można ich szukać w aktualnie obowiązujących przepisach prawa podatkowego. Najlepszym tego przykładem będzie między innymi ulga mieszkaniowa. Polski podatnik może z niej skorzystać wyłącznie na zasadach praw nabytych. Jak więc skorzystać z ulgi mieszkaniowej i kiedy właściwie będzie ona miała swoje zastosowanie?

Prawo do ulgi mieszkaniowej

Wszelkie zasady korzystania z ulg i preferencji podatkowych w podatku dochodowym są uwzględnione w aktualnej ustawie podatkowej. Ulga mieszkaniowa wykazywana przez podatników w ich zeznaniach PIT powinna być wykorzystana na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Można z niej skorzystać wyłącznie na zasadach praw nabytych.

Była ona ujęta w ustawie z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Art. 4 ust. 3 tejże ustawy wskazuje, że podatnikom należy się ulga mieszkaniowa. Będzie ona stosowana w rozliczeniach PIT osób, które zawarły umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dodatkowym, absolutnie obowiązującym warunkiem jest nabycie przed dniem 1 stycznia 2002 roku prawa do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Ulga mieszkaniowa przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, i polega na odliczaniu od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Prawo do ulgi mieszkaniowej jest prawem czasowym i będzie ono obowiązywało podatników do momentu upływu terminu określonego w umowie o kredyt kontraktowy o systematycznym gromadzeniu oszczędności. Liczy się termin określony przed 1 stycznia 2002 roku, czyli albo termin, jaki został wskazany podatnikowi w umowie pierwotnej, albo termin w aneksie podpisanym najpóźniej 31 grudnia 2001r. Prawo do odliczenia ulgi podatkowej mieszkaniowej, z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, mają te osoby, które stały się posiadaczami rachunku oszczędnościowo-kredytowego po 31 grudnia 2001 roku.

Rozliczenie z ulgą mieszkaniową

Rozliczenie roczne PIT z ulgą mieszkaniową złożą wyłącznie ci podatnicy, którzy będą mieli prawo do zastosowania takiej preferencji podatkowej, a ponadto będą rozliczali się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej – 18 i 32% lub na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga mieszkaniowa odnosi się do podatników oszczędzających systematycznie na cele mieszkaniowe.

    PIT z ulgą mieszkaniową można złożyć na drukach:
  • PIT-36, przeznaczonym dla podatników uzyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika.
  • PIT-37, przeznaczonym dla podatników uzyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika.
  • PIT-28, przeznaczonym dla podatników uzyskujących przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli ulga mieszkaniowa ujmowana jest w formularzu PIT-37, należy ująć ulgę w pozycji 115 formularza. W PIT-36 ulgę ujmuje się w pozycji 108, a w PIT-28 w pozycji 102. Podatnik stosujący w rocznym rozliczeniu PIT ulgę mieszkaniową, musi złożyć dodatkowo we właściwym względem swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym odpowiednie załączniki do deklaracji podatkowych na drukach PIT/D.

Ulga mieszkaniowa w rozliczeniach podatkowych osób do niej uprawnionych, może zostać ujęta w postaci odliczenia, ale nie wyższego niż kwota 30% wydatków poniesionych w 2013 roku. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 11 340 zł. W ramach ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, można odliczyć:

  • wydatki poniesione w roku ubiegłym, z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej na zasadach wskazanych wyżej,
  • wydatki poniesione w latach wcześniejszych, jeżeli nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe.

Ulga mieszkaniowa nie jest związana zatem z remontami, tak jak popularna kilka lat temu ulga budowlana (tzw. duża ulga budowlana) czy ulga remontowo-modernizacyjna, tylko z oszczędzaniem na cele mieszkaniowe w kasie mieszkaniowej. Jest to zasadnicza różnica występująca pomiędzy tymi ulgami. Tylko nieliczni podatnicy w praktyce korzystają z takiego odliczenia podatkowego.


Polityka Prywatności